09 jun 2004 17:00

Oprichting van een Nationale commissie voor de rechten van het kind

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie heeft de Ministerraad het voorontwerp van wet goedgekeurd dat voorziet in de oprichting van een Nationale commissie voor de rechten van het kind.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie heeft de Ministerraad het voorontwerp van wet goedgekeurd dat voorziet in de oprichting van een Nationale commissie voor de rechten van het kind.

Deze oprichting van een Nationale commissie voor de rechten van het kind is het resultaat van de ondertekening van een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten. Met de oprichting van de Commissie geeft België gevolg aan de aanbevelingen van het Comité van de rechten van het kind, een orgaan dat door de Verenigde Naties in het leven werd geroepen bij het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind en waarbij België reeds sedert 1992 partij is. Er was inderdaad behoefte aan een permanent, representatief coördinatiemechanisme tussen de verschillende bevoegde instanties en de belanghebbende partijen en dit om een globaal en coherent kinderrechtenbeleid te garanderen. Deze Commissie zal in de eerste plaats een overlegplatform zijn met brede vertegenwoordiging. Haar belangrijkste taak zal de redactie zijn van het vijfjarige verslag over de toepassing van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind. Daarnaast zal de Commissie ook meewerken aan de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen van het Comité voor de rechten van het kind en zal, in voorkomend geval, een advies uitbrengen over bepaalde aspecten ervan. Verder zal de Commissie een plaats zijn voor ontmoeting en coördinatie, voor de uitwisseling van ideeën met de terreinwerkers, ruimte voor inbreng van kinderen, een vruchtbare plaats om impulsen te geven aan het beleid van de rechten van het kind in België, maar ook een orgaan dat suggesties of aanbevelingen kan doen. Het begin van de werkzaamheden van de Commissie is voorzien vanaf 2005. Het voorontwerp van wet wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.