09 jun 2004 17:00

Toelage voor de OCMW's

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken en Maatschappelijke Integratie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verhoging van de toelage verleend aan de OCMW's als tegemoetkoming in de personeelskosten.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken en Maatschappelijke Integratie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verhoging van de toelage verleend aan de OCMW's als tegemoetkoming in de personeelskosten.

De Ministerraad van Oostende (19 en 20 maart 2004) heeft beslist het leefloon als volgt te verhogen: op 1 oktober 2004 met 1%, op 1 oktober 2006 met 1% en op 1 oktober 2007 met 2%. Om de last van deze verhoging te compenseren voor de lokale overheden werd voorzien in een specifiek budget. Het ontwerp van koninklijk besluit wil het bedrag verhogen van de tegemoetkoming door de Federale Staat in de personeelskosten van de OCMW's, die verband houden met het beheer van de dossiers inzake het recht op maatschappelijke integratie.