09 jun 2004 17:00

Federale politie: evaluatiecommissie

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, en de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende samenstelling van de evaluatiecommissie voor de mandaten van directeur bij de federale politie.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, en de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende samenstelling van de evaluatiecommissie voor de mandaten van directeur bij de federale politie.

De mandaathouders binnen de geïntegreerde politie worden, in principe, in het derde jaar van hun eerste vijfjarig mandaat tussentijds geëvalueerd. Deze evaluatie gebeurt door een evaluatiecommissie. Deze commissie, voor het mandaat van directeur bij een algemene directie van de federale politie, bestaat uit drie personen: - de directeur-generaal of diens adjunct waaronder de directeur ressorteert; - een andere directeur-generaal of adjunct-directeur-generaal; - de inspecteur-generaal van de federale en van de lokale politie.