20 mrt 2004 18:00

FARAO: Federaal Actieplan voor de Reductie van Arbeidsongevallen

De Ministerraad keurde het plan goed van de heer Frank Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen en mevrouw Kathleen Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, om het aantal arbeidsongevallen te verminderen.

De Ministerraad keurde het plan goed van de heer Frank Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen en mevrouw Kathleen Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, om het aantal arbeidsongevallen te verminderen.

Dit plan bevat maatregelen die de veiligheid op de werkvloer moeten verbeteren. De maatregelen zullen in stappen worden uitgevoerd. Het is de bedoeling dat ze nog deze legislatuur hun vruchten afwerpen en het aantal (ernstige) arbeidsongevallen doen dalen. In de afgelopen decennia is het globale aantal ongevallen gedaald, maar het aantal ernstige is gestegen. Ondanks de vele preventie-inspanningen, blijft de onveiligheid op de werkvloer een feit. Omdat een veilige werkplaats een recht is voor élke werknemer, is er nu het FARAO-plan. Mevrouw Kathleen Van Brempt wil de onveiligheid op verschillende fronten tegelijk aanpakken: - Minder en eenvoudigere regelgeving De veiligheidsreglementering wordt vereenvoudigd. Vanaf 1 januari 2006 wordt een éénmalige elektronische ongevalaangifte mogelijk. - FARAO-meter Er zal een FARAO-meter uitgewerkt worden. Deze meter zal in de loop van 2005 het aantal en de aard van arbeidsongevallen én de preventie-inspanningen op een systematische manier in kaart brengen. - Meer en betere inspectie op de werkvloer Dit jaar zullen 14 bijkomende inspecteurs aangeworven worden. De inspectie zal meer op de werkvloer gaan en extra slagkracht krijgen. Met behulp van de FARAO-meter kunnen ze beter controleren. De bedoeling is dat de inspecteurs zelf directe boetes kunnen uitschrijven voor werkgevers die de welzijnsreglementering niet respecteren. - Responsabilisering van de opdrachtgever Bedrijven die werken met onderaannemers en uitzendkrachten zullen de verantwoordelijkheid voor de veiligheid niet meer kunnen afschuiven op deze werkgevers. Samen met de sociale partners zullen deze mogelijkheden dit jaar verder worden uitgediept. - De preventieadviseur: een sterspeler voor preventie In de loop van 2005 zullen de opleidingen voor preventieadviseurs niet enkel een duidelijkere erkenning maar ook een kwaliteitslabel krijgen. Er zal ook gewerkt worden aan een continue bijscholing. - Sectorgerichte aanpak: win-win-situatie voor alle actoren De staatssecretaris rekent op de sectoren en op de sociale partners om zelf veiligheidsdoelstellingen voorop te stellen in preventiecharters. De paritaire comités krijgen dus een rechtstreekse verantwoordelijkheid voor het verminderen van het aantal arbeidsongevallen in hun (sub)sector. Zij zullen hiervoor de FARAO-meter kunnen gebruiken. Ook de overheid zelf zal gerichter sensibiliseren en controleren. - Wie werkt aan preventie wint geld Met de verzekeraars van de arbeidsongevallen zal worden gewerkt aan variabele premies. De bedoeling is bedrijven die werken aan preventie te belonen door lagere premies. Bedrijven die dit niet doen, zullen hogere premies moeten betalen.