20 mrt 2004 18:00

Ministerraad van 20 maart 2004

De Ministerraad vergaderde uitzonderlijk te Oostende op zaterdag en zondag 20 en 21 maart 2004 over Levenskwaliteit.

De Ministerraad vergaderde uitzonderlijk te Oostende op zaterdag en zondag 20 en 21 maart 2004 over Levenskwaliteit.

De zaterdag werd aan Milieu, Verkeersveiligheid en Mobiliteit, Gezondheid en Werkomgeving, en Sociale Economie gewijd.

Mechanismen voor een propere ontwikkeling

Het Kyoto Protocol bij het Klimaatverdrag van 1992 voorziet dat industrielanden hun emissies van broeikasgassen tegen 2008-2012 moeten verminderen. In de eerste plaats moet dat gebeuren door milieu-investeringen in eigen land. Daarnaast voorziet het Protocol de mogelijkheid dat een land door milieu-investeringen in een ander land emissierechten verzamelt, dit zijn de zogenaamde flexibiliteitmechanismen. Deze mechanismen geven landen en de private sector de mogelijkheid om de emissies in de wereld te verminderen waar de kost het laagst is en deze reductie in rekening te brengen voor hun eigen doelstellingen. Eén van deze mechanismen is de Clean Development Mechanism - CDM.

GEN

De ministerraad heeft op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, minister van overheidsbedrijven, een fasering en financiering van het voorstedelijk reizigersvervoer (GEN) per spoor tot in 2010 goedgekeurd. De ministerraad ging tevens akkoord om de exploitatietekorten voor deze eerste fase ten laste van de federale overheid te nemen. Dankzij dit engagement kan de NMBS starten met de aankoop van het noodzakelijk materieel.

Diabolo

De ministerraad heeft op voorstel van Johan Vande Lanotte, Minister van overheidsbedrijven haar akkoord verleend aan de realisatie van het Diabolo-project tegen 2010, met de ingebruikname in december 2010. Deze snelle uitvoering is mogelijk doordat de NMBS een deel van de werken uitvoert, terwijl het andere deel tegelijk via een publiek-private samenwerking gebeurt. De privé-partners zorgen voor de bouw en de financiering van het project en nemen alle daaraan verbonden risico's op zich. De NMBS krijgt met deze beslissing groen licht om twee openbare offerteaanvragen op te stellen: één voor de bouw en het onderhoud van de infrastructuur, één voor de financiering ervan.

FARAO: Federaal Actieplan voor de Reductie van Arbeidsongevallen

De Ministerraad keurde het plan goed van de heer Frank Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen en mevrouw Kathleen Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, om het aantal arbeidsongevallen te verminderen.

Vereenvoudiging voor kleine bouwwerken en aanpak van mistoestanden

De veiligheidscoördinatie op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen wordt duidelijker, eenvoudiger en efficiënter. De tweedaagse Ministerraad keurde hierover een voorstel goed van staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk Kathleen Van Brempt. Voor kleine bouwwerken komt er een aparte regelgeving die eenvoudiger en duidelijker is voor wie bouwt of verbouwt én die minder papierwerk met zich mee brengt. Tegelijk wordt er voor gezorgd dat de veiligheid gewaarborgd wordt. Het voorstel sluit daarmee naadloos aan bij FARAO (Federaal Actieplan voor de Reductie van Arbeidsongevallen) van Van Brempt dat het aantal arbeidsongevallen moet doen dalen. Vooraf werd overlegd met alle betrokkenen: de bouwsector, de consumentenvereniging, de architecten, de veiligheidscoördinatoren en de werkgevers- en werknemersorganisaties. Ook de staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging werd nauw bij de werkzaamheden betrokken. Het voorstel wordt omgezet naar concrete regelgeving en zal in werking treden op 1 januari 2005.

Goede samenwerking leidt tot snelle resultaten

De Ministerraad heeft de voorstellen van de Staatssecretarissen Peter Vanvelthoven en Vincent Van Quickenborne, verantwoordelijk voor respectievelijk de Informatisering van de Staat en de Administratieve Vereenvoudiging, inzake vereenvoudiging en e-government, goedgekeurd. De Ministerraad heeft de Staatssecretarissen gevraagd om hun goede samenwerking verder te zetten.