20 mrt 2004 18:00

Goede samenwerking leidt tot snelle resultaten

De Ministerraad heeft de voorstellen van de Staatssecretarissen Peter Vanvelthoven en Vincent Van Quickenborne, verantwoordelijk voor respectievelijk de Informatisering van de Staat en de Administratieve Vereenvoudiging, inzake vereenvoudiging en e-government, goedgekeurd. De Ministerraad heeft de Staatssecretarissen gevraagd om hun goede samenwerking verder te zetten.

De Ministerraad heeft de voorstellen van de Staatssecretarissen Peter Vanvelthoven en Vincent Van Quickenborne, verantwoordelijk voor respectievelijk de Informatisering van de Staat en de Administratieve Vereenvoudiging, inzake vereenvoudiging en e-government, goedgekeurd. De Ministerraad heeft de Staatssecretarissen gevraagd om hun goede samenwerking verder te zetten.

1. Vereenvoudiging van de NMBS-reductiekaart Per jaar worden in België 570.000 reductiekaarten voor grote gezinnen uitgereikt. Met deze reductiekaart kunnen grote gezinnen (gezinnen met ten minste drie kinderen) korting krijgen op gewone treintickets. Dit betekent een korting van 50% in tweede klas. Deze kaart geeft ook recht op kortingen bij De Lijn, TEC en MIVB. De aanvraagprocedure is complex, vooral bij de NMBS. Hierover werden een tiental meldingen van burgers op www.kafka.be , het meldpunt administratieve lasten, ontvangen. Vandaag moet een gezinshoofd 7 stappen ondernemen en naar drie contactpunten gaan: de gemeente, de NMBS en het kinderbijslagfonds. De hele procedure duurt ongeveer 2 weken. Om van zijn recht gebruik te kunnen maken moet de burger vrije tijd opofferen. Bovendien moet, voor de kinderen in het gezin, deze oefening jaarlijks herhaald worden. De verlenging zou dus op zijn minst automatisch of eenvoudiger moeten kunnen. Ook het reglement moet eenvoudiger en de discriminaties moeten weggewerkt worden. Vandaag houdt men geen rekening met nieuwe vormen van gezinssamenstelling. Bijvoorbeeld: als een gescheiden man met één kind gaat samenwonen met een andere vrouw die reeds twee kinderen heeft, heeft dit gezin geen recht op de reductiekaart. Rechthebbenden zouden automatisch van hun kortingsrecht gebruik moeten kunnen maken, zonder ingewikkelde administratieve procedures, door bijvoorbeeld de reductiekaarten automatisch op te sturen. Hiervoor heeft men informatie nodig die reeds gekend is bij de overheid. Om de procedure en het reglement te vereenvoudigen en te moderniseren, wordt een werkgroep opgericht met alle betrokkenen die tegen 1 juli 2004 met een voorstel moet komen. 2. BlindSurfer voor alle overheidssites De Ministerraad heeft Staatssecretaris Vanvelthoven de opdracht gegeven om erop toe te zien dat alle federale overheidsinformatie die via het Internet beschikbaar is, ook te raadplegen is door mensen met een leeshandicap. Voor 1 oktober 2004 zouden alle overheidssites door BlindSurfer moeten zijn gescreend. 3. Vereenvoudiging van de informatiestromen bij de toekenning van de studiebeurs De administratieve rompslomp die gepaard gaat met een studiebeursaanvraag wordt in de toekomst tot een minimum herleid. De administratie die de studiebeurzen toekent, zal alle noodzakelijke gegevens elektronisch beheren en automatisch opvragen bij de verschillende overheidsdiensten. Bijvoorbeeld in Vlaanderen gaat het over 160.956 aanvragen voor het academiejaar 2002-2003. Extra aandacht gaat er naar die gezinnen van wie het inkomen onder de grens van het belastbare minimum ligt. Deze gezinnen hebben een beurs het hardst nodig maar omdat ze geen aanslagbiljet kunnen voorleggen, kan hun dossier pas behandeld worden als de nodige attesten worden voorgelegd. Door in de toekomst met een uniek fiscaal dossier te gebruiken, wordt hun aanvraag sneller verwerkt. Door het aanvraagformulier tot een minimum te herleiden valt een enorme drempel weg. Dat is vooral van belang voor studenten die recht hebben op een studiebeurs maar er geen aanvragen. Volgens de sociale diensten van de hoge onderwijsinstellingen geldt dit voor ongeveer 10% van de rechthebbenden. De Ministerraad bekrachtigt de maatregel en belast de staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging met de coördinatie van de toepassing van de overdracht van fiscale gegevens. 4. Telewerken voor ambtenaren Om de federale overheid een voorbeeldfunctie te laten vervullen in verband met tele-en thuiswerken, stelt Staatssecretaris Vanvelthoven een nieuwe bouwsteen ter beschikking voor alle federale ambtenaren. Via een VPN wordt de communicatie tussen de ambtenaar die thuis werkt en de federale portaalsite beveiligd. De ambtenaren zullen zich identificeren en authenticeren via de token of de elektronische identiteitskaart. Er worden een aantal proefprojecten opgestart, en Staatssecretaris Vanvelthoven zal die samen met Minister Marie Arena evalueren in april 2005. 5. Nieuwe onderwerpen op de federale portaalsite Om de federale portaalsite www.belgium.be nog meer te profileren als toegangspoort naar alle digitale overheidsinformatie, heeft de Ministerraad een lijst met nieuwe onderwerpen goedgekeurd, die via de portaalsite beschikbaar moeten worden gesteld. De onderwerpen richten zich naar burgers, ondernemingen of ambtenaren. De Staatssecretaris voor Informatisering van de Staat zal er, samen met de diensten van de Eerste Minister en de Minister van Ambtenarenzaken, op toezien dat de informatie wordt verzameld. 6. Afschaffing van het militiegetuigschrift - solliciteren bij de overheid wordt gemakkelijker De administratieve drempel om bij de overheid aan de slag te gaan moet lager. Op initiatief van de staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging wordt het solliciteren bij de overheid eenvoudiger. Vandaag moet een sollicitant eerst een administratief hindernissenparcours doorlopen. Bovendien kost het telkens opvragen van allerhande overbodige en vaak voorbijgestreefde documenten veel tijd en geld. Een typevoorbeeld hiervan is het militiegetuigschrift. Hoewel de legerdienst sinds 1993 is opgeschort, moeten alle mannelijke kandidaten geboren voor 1975 aantonen dat zij hun militaire plicht hebben voldaan. In 2003 alleen al solliciteerden 25.640 solliciteerden mannelijke kandidaten bij de federale overheid. Het militiegetuigschrift wordt nog in 2004 afgeschaft. Op 31 maart 2004 wordt de eensluidendverklaring afgeschaft, hierdoor hoeven sollicitanten geen voor eensluidend verklaarde diploma's, en andere documenten meer voor te leggen. In een volgende stap wordt ook het getuigschrift van goed zedelijk gedrag afgeschaft in samenspraak met onder meer Minister van Justitie en de Staatssecretaris voor Informatisering van de Staat. 7. Gratis e-mailadres voor alle Belgen De Staatssecretaris voor Informatisering van de Staat werkt een toepassing uit, waarmee alle overheden snel, goedkoop en milieuvriendelijk kunnen communiceren met de mensen. Via een virtueel e-mailadres zullen alle Belgen die duidelijk aangeven dat ze het wensen, overheidsinformatie ontvangen op hun bestaande e-mailadres. Er wordt nauwlettend op toegezien - met een advies van de Commissie voor Bescherming van de persoonlijke levenssfeer - dat de overheid zich niet bezondigt aan ongewenst sturen van mail. 8. Elektronische betaling op overheidssites De Ministerraad heeft de Staatssecretaris voor Informatisering van de Staat de opdracht om een module te ontwikkelen die elektronisch betaalverkeer op overheidssites mogelijk maakt. De bestaande systemen worden geëvalueerd, de juridische aspecten nader bekeken, de veiligheidsproblemen worden grondig geanalyseerd en uiteindelijk worden testtoepassingen ontwikkeld. Deze nieuwe e-gov-bouwsteen wordt ter beschikking gesteld aan alle overheden. Het is de bedoeling dat de eindgebruiker de keuze zal kunnen maken uit verschillende betalingsmogelijkheden. 9. Personen met een handicap: termijnen toekenning vergoedingen worden verkort De Staatssecretaris voor Informatisering van de Staat heeft, samen met de Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een Handicap, een voorstel uitgewerkt om dank zij informatisering de termijn in te korten waarop personen met een handicap een vergoeding kunnen krijgen. Momenteel worden maandelijks negenduizend nieuwe dossiers manuel geëncodeerd en ingeschreven. Dank zij Communit-e zullen de gegevens rechtstreeks in de databanken van de FOD worden geladen en wordt aan het gemeenteloket onmiddellijk een ontvangstbewijs afgeleverd. Op die manier wordt de termijn onmiddellijk met drie tot vier weken ingekort. In een volgende fase wordt de aflevering van attesten zelf herzien. De implementatie van dit systeem zou tot een besparing van een half miljoen euro per jaar moeten leiden, aangezien de aanvragen binnen de wettelijke termijn kunnen behandeld worden, en er dus niet langer interesten moeten worden betaald. 10. Veiligheidscoördinatoren en BF-regeling geneesmiddelen De Ministerraad keurt ook het voorstel van staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het Werk, Kathleen Van Brempt, goed.Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, is verheugd met het initiatief van zijn collega om de regelgeving inzake veiligheidscoördinatie te vereenvoudigen. Tenslotte kan de staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging in antwoord op de vele meldingen die hij op de website kafka.be ontvangen heeft van artsen en patiënten over de administratieve overlast die hen wordt opgelegd, bevestigen dat Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, ondertussen het initiatief genomen heeft om de administratieve overlast inzake geneesmiddelen te verminderen. Een ontwerp van koninklijk besluit, dat momenteel voor advies bij de Raad van State ligt, bepaalt de voorwaarden waaronder de BF-regeling, het systeem van voorafgaandelijk akkoord, kan vervangen worden door een systeem 'a posteriori' controle (terugbetaling in hoofdstuk II). De criteria van terugbetaling van bepaalde geneesmiddelen dienen te gebeuren in overeenstemming met de principes van good medical practice. Er wordt voorzien dat de overgang naar hoofdstuk II in de eerste plaats gebeurt voor de statines (klasse van cholestorolverlagende geneesmiddelen). Om verder te gaan in de administratieve vereenvoudiging en om, waar het mogelijk is, de administratieve overlast door de 'a priori' (Bf) te verminderen heeft de minister aangekondigd dat andere groepen geneesmiddelen de ingeslagen piste zullen volgen. Hierbij dient het behoud van de budgettaire zekerheid voor de ziekteverzekering gerespecteerd te worden.