30 apr 2009 12:30

Farmaceutische specialiteiten

Vrijstelling van de subsidiaire heffing voor sommige farmaceutische specialiteiten

Vrijstelling van de subsidiaire heffing voor sommige farmaceutische specialiteiten

De ministerraad heeft het percentage van de subsidiaire heffing (buffer) vastgelegd die farmaceutische bedrijven voor 2008 moeten betalen. Het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx hierover voorlegde, bepaalt ook onder welke voorwaarden sommige farmaceutische specialiteiten een vrijstelling van die heffing bekomen.

De subsidiaire heffing voor 2008 bedraagt 3,29% van het omzetcijfer van 2008. Een aantal geneesmiddelen zijn vrijgesteld van de heffing. Naast die vrijgestelde geneesmiddelen, genieten ook de geneesmiddelen die geforfaitariseerd zijn in ziekenhuizen voor 2008 een vrijstelling van ten hoogste 75% van de heffing. De heffing is beperkt tot 100 miljoen euro per jaar. 

De subsidiaire heffing is een heffing die farmaceutische bedrijven moeten betalen, indien men vermoedt dat het uitgavenbudget voor vergoedbare specialiteiten zal worden overschreden. Het gaat om een nieuwe versie van het provisiefonds.

(*) kb tot vaststelling van de percentages van de subsidiaire heffing, bedoeld in artikel 191, eerste lid, 15° undecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en tot vaststelling van de vrijstellingsvoorwaarden voor sommige farmaceutische specialiteiten voor 2008.