04 jul 2008 11:48

Farmaceutische specialiteiten en werkingskosten van de ziekenhuizen

Vastlegging van het globaal budget voor de verstrekkingen inzake farmaceutische specialiteiten, de werkingskosten van de ziekenhuizen en de betaling van de positieve inhaalbedragen van de ziekenhuizen

Vastlegging van het globaal budget voor de verstrekkingen inzake farmaceutische specialiteiten, de werkingskosten van de ziekenhuizen en de betaling van de positieve inhaalbedragen van de ziekenhuizen

De ministerraad heeft twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die de globale budgetten 2008 voor het hele Rijk vastleggen voor, enerzijds, de verstrekkingen inzake farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en anderzijds, de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx diende dit voorstel in.

Het globaal budget van de financiële middelen voor de farmaceutische specialiteiten wordt voor 2008 op 3.646,808 miljoen euro vastgesteld.

Het globaal budget voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen bedraagt voor 2008 6.275.304.870 euro.

De ministerraad heeft eveneens een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de positieve inhaalbedragen van de ziekenhuizen, die voortvloeien uit de herzieningen van dienstjaren van financiering voorafgaand aan 2002 en in de loop van 2008 moeten worden uitbetaald, beperkt tot 73.721.000 euro.

De positieve inhaalbedragen zijn het tekort aan ontvangsten ten opzichte van een budget dat vastgesteld werd voor het lopende dienstjaar of voor een of meer vorige dienstjaren.