09 dec 2005 16:00

Farmaceutische wetgeving

Herziening van de farmaceutische wetgeving (omzetting van Europese richtlijnen)

Herziening van de farmaceutische wetgeving (omzetting van Europese richtlijnen)

De Ministerraad keurde in tweede lezing een voorontwerp van wet goed houdende herziening van de farmaceutische wetgeving. Het gaat om de omzetting in Belgisch recht van drie richtlijnen van het Europees Parlement en de Raad (*). Het voorontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid. Het voorontwerp houdt rekening met het advies van de Raad van State. Het voorontwerp wijzigt verschillende wetten: de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, de wet van 21 juni 1983 over de gemedicineerde diervoeders en de wet van 28 augustus 1991 over de uitoefening van de dierengeneeskunde. Daarnaast past het voorontwerp de wetgeving ook op andere domeinen aan. Het voorziet in: - de oprichting van een gemengde commissie die de Minister advies verleent, - de reglementering van de verkoop op afstand, - de verspreiding van objectieve informatie over geneesmiddelen voor de gebruikers, - retributies ten laste van houders van vergunningen, - een systeem van administratieve boetes bij de uitoefening van dierengeneeskunde, - de opheffing van gemedicineerde diervoeders. Verder brengen de Europese richtlijnen een vereenvoudiging van de taken van de federale overheidsdiensten met zich mee en leggen ze de overheid nieuwe taken op. (*) 2004/27/EG van 31 maart 2004 van het Europees parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik. 2004/28 EG van 31 maart 2004 van het Europees parlement en de Raad tot wijzing van richtlijn 2001/82/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik. 2004/24/EG van 31 maart 2004 van het Europees parlement en de Raad tot wijziging, wat de traditionele kruidengeneesmiddelen betreft, van richtlijn 201/83/EG.