09 sep 2005 17:00

FAVV

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit (*) wijzigt over de aanduiding en de uitoefening van de manament- en staffuncties in het federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).
Het ontwerp is een voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van ambtenarenzaken.

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit (*) wijzigt over de aanduiding en de uitoefening van de manament- en staffuncties in het federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV). Het ontwerp is een voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van ambtenarenzaken.

Het ontwerp wijzigt de samenstelling van de selectiecommissie van het FAVV. Het ontwerp beperkt het aantal leden van de commissies, om hun samenstelling te vergemakkelijken. Men vermindert het aantal externe experts van 6 tot 4, het aantal ambtenaren van 4 tot 2. De commissie bestaat nu uit 6 leden en een voorzitter. (*) van 6 december 2001.