20 jul 2006 17:00

FAVV

Aanwijzing van ambtenaren van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie voor specifieke toezichts- en controletaken binnen de bevoegdheid van het FAVV

Aanwijzing van ambtenaren van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie voor specifieke toezichts- en controletaken binnen de bevoegdheid van het FAVV

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2002. Dat duidt de ambtenaren en de personen aan die belast zijn met het toezicht op de uitvoering van bepalingen van de wetten, besluiten en reglementen van de Europese Unie die onder de bevoegdheid van het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen vallen. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte wil zo de juridische basis herstellen op basis waarvan de ambtenaren van FOD Economie die toezicht- en controletaken kunnen uitoefenen. Het ontwerp bepaalt dat specifieke ambtenaren van FOD Economie, KMO, Middenstand en energie ook belast zijn met het toezicht op etikettering, reclame en samenstelling van voedingsmiddelen en andere producten die in de voedselketen kunnen terechtkomen. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.