03 sep 2010 11:52

FAVV

Aanwerving van personeel bij crisissen

Aanwerving van personeel bij crisissen

Op voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 maart 2004 tot bepaling van de bijzondere aanwervingsvoorwaarden van het statutaire en contractuele personeel van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en tot regeling van de dienst met het oog op het voorkomen van belangenconflicten. 

Het ontwerp beoogt de toevoeging aan het aanvankelijke koninklijk besluit van een definitie van het begrip 'crisis', waarbij verduidelijkt wordt dat de erkenning van een dergelijke crisis het voorwerp moet uitmaken van een beslissing van de ministerraad. Het geeft ook een opsomming van de onverenigbaarheden met een functie van niveau A of een functie van controleur van het FAVV. 

De doelstelling van het ontwerp van koninklijk besluit is een afwijking toe te staan van de onverenigbaarheden beoogd in artikel 4 van het koninklijk besluit van 8 maart 2004 om snel tijdelijk personeel te kunnen aanwerven bij crisissen in België.