17 mei 2024 20:12

FAVV: honoraria van zelfstandige dierenartsen belast met opdracht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verhoging van de honoraria van zelfstandige dierenartsen belast met opdracht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Om zijn opdrachten ten volle en efficiënt te kunnen uitvoeren, heeft het FAVV sinds zijn oprichting steeds een beroep gedaan op de diensten van zelfstandige dierenartsen belast met opdracht (BMO’s) waaraan het inspectie-, keurings-, controle- en certificeringstaken delegeert. Al verschillende jaren heeft het agentschap veel moeite om een contingent aan BMO’s te behouden dat bestaat uit voldoende zelfstandige dierenartsen om de opdrachten die het aan hen wil toevertrouwen op optimale wijze uit te voeren. Jaar na jaar wordt het almaar moeilijker om een beroep op hen te doen. De voornaamste reden van dit aanwervingsprobleem is dat de functie financieel niet aantrekkelijk genoeg is. Een verhoging van de honoraria voor de BMO’s blijkt dus noodzakelijk.

De verhoging van de retributies voorzien in het ontwerp van het koninklijk besluit omvat de volgende herwaarderingen:

  • verhoging met 9 euro per uur vanaf 2025 na de indexering van de honoraria in 2024
  • verhoging met 5 euro per uur vanaf 2026 na de indexering van de honoraria in 2025
  • verhoging met 2 euro per uur vanaf 2027 na de indexering van de honoraria in 2026
  • verhoging met 1 euro per uur vanaf 2028 na de indexering van de honoraria in 2027
  • een vergoeding vanaf de eerste km van verplaatsingen in het kader van opdrachten die het agentschap aan hen toevertrouwt (al sinds meerdere jaren wordt de eerste 20 kilometer immers niet vergoed)
  • een minimale verloning per door het agentschap toevertrouwde opdracht (korte opdrachten van minder dan een uur zijn niet rendabel genoeg, aangezien BMO’s niet vergoed worden voor hun verplaatsingstijd)

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen