22 sep 2023 15:28

Fedasil: socio-juridische ondersteuning en begeleiding van personen buiten het opvangnetwerk

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor akkoord met de ondersteuning en begeleiding van personen die de opvang verlaten en van personen die buiten het opvangnetwerk verblijven.

De personen die (al dan niet vrijwillig) buiten het opvangnetwerk verblijven, vormen een doelgroep die Fedasil al langer wenst te bereiken. Hoewel ze niet in de opvang verblijven, ervaren ook zij noden aan sociale, juridische en medische ondersteuning. Op dit moment is het aanbod voor hen versnipperd en onvoldoende. Daarom wenst Fedasil de vrijgekomen middelen in te zetten om deze doelgroep beter te informeren en te begeleiden. Dit voorstel opent ook de deur naar een regionale verankering van de diensten van Fedasil in de grotere steden.

De bedoeling is om de loketten te openen in samenwerking met vijf grote steden (Brussel, Gent, Charleroi, Luik en Antwerpen) om de personen buiten het opvangnetwerk te begeleiden en te informeren. Om de medewerkers van deze loketten goed voor te bereiden en aangezien de taak van deze medewerkers zeer veel specialisatie en kennis vereist, zal een deel van het personeel in eerste instantie tijdelijk worden “gedetacheerd” naar de opvangcentra van Fedasil. Zo leren ze daar alle noodzakelijke informatie op te nemen en te verspreiden. Na ongeveer zes maanden zullen deze personen steeds meer integreren in de loketten in de grote steden. Zo worden de informatie en begeleiding steeds meer gecentraliseerd. Niet alleen de inzet van de personeelsmiddelen zal gradueel verlopen, ook de te bereiken doelgroepen en het aangeboden type begeleiding zullen stap voor stap worden uitgebreid.

De ministerraad gaat akkoord met het aanbod van socio-juridische ondersteuning om personen buiten de opvang te informeren en begeleiden, alsook met het actieplan en de financiering daartoe.