29 sep 2023 16:11

Fedasil: subsidies aan gemeenten 2022 en verlenging van het 'Refugee Medical Point'

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor akkoord met de voorgestelde subsidie aan gemeenten voor collectieve plaatsen in 2022. Daarnaast wordt ook de verlenging van het Refugee Medical Point goedgekeurd.

Overeenkomstig de wet van 12 januari 2007 wordt jaarlijks een subsidie toegekend aan de gemeenten op wiens grondgebied er een collectieve opvangstructuur gelegen is. In het begin van het jaar wordt de subsidie bepaald die aan de gemeenten verschuldigd is voor het voorbije jaar. 

Na samenspraak met de verschillende actoren wordt voorgesteld om terug de werkwijze voor de boeking van de subsidies aan gemeenten te volgen zoals vastgelegd in de wet van 12 januari 2007.

In dit kader worden de minister van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris voor Asiel en Migratie gemachtigd het ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2022, te ondertekenen.

Daarnaast heeft de ministerraad op 16 juni 2023 haar goedkeuring gegeven voor de ondersteuningsmaatregelen voor de opvang en begeleiding van verzoekers om internationale bescherming te Brussel in het kader van de opvangcrisis, waaronder de oprichting van een medische noodkliniek (‘Refugee Medical Point’) uitgebaat door het Belgische Rode Kruis Brussel-Hoofdstad en dit voor de periode van 16 januari 2023 tot en met 30 juni 2023.

De ministerraad gaat akkoord om de activiteiten te verlengen tot 31 december 2023.