18 dec 2021 10:28

Federaal actieplan voor een circulaire economie (2021-2024)

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en minister van Leefmilieu Zakia Khattabi akkoord met het federaal actieplan voor een circulaire economie (2021-2024). 

Het plan bevat 25 voorstellen voor maatregelen die onder de federale bevoegdheid vallen op gebieden zoals productnormen, consumentenbescherming, overheidsopdrachten, werkgelegenheid en belastingen. Alle voorgestelde maatregelen zijn erop gericht de afzet van meer circulaire producten en diensten te stimuleren, meer circulariteit in productie- en consumptiepatronen aan te moedigen en de stimulansen en instrumenten in te voeren die nodig zijn om de overgang van een lineaire naar een circulaire economie te maken. Het plan bevat daarnaast ook voorstellen voor maatregelen om de bij deze overgang geboekte vooruitgang te beoordelen.

Het plan is bedoeld als aanvulling op de acties die door de regio's worden ondernomen op het gebied van de circulaire economie. Aan de behoefte aan nauwere samenwerking tussen de federale regering en de regio wordt voldaan, doordat de ministerraad de minister van Leefmilieu de opdracht geeft een voorstel tot herziening van de werking van het intra-Belgisch Platform Circulaire Economie aan de UICL voor te leggen, met het oog op een betere coördinatie tussen het circulaire-economiebeleid van de gewesten en dat van de federale overheid.