08 sep 2006 17:00

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Uitstel overdracht personeelsleden van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Uitstel overdracht personeelsleden van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

De ministerraad keurde een ontwerp van koninlijk besluit goed dat de wet betreffende de oprichting en de werking van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten wijzigt. Het ontwerp is een voorstel van Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte. Het ontwerp preciseert dat enkel het tweede en derde lid van artikel 20 van de wet in werking treden op de dag van publicatie. Het eerste lid van dat artikel schrijft immers voor dat de personeelsleden van het Directoraat-generaal geneesmiddelen ambtshalve worden overgedragen aan het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten op de dag van publicatie van de wet. Als dat gebeurt, zou het agentschap de lonen moeten betalen vanaf de overdracht, hoewel het agentschap nog niet over een budget beschikt. Daarom wordt dat lid niet van kracht op datum van publicatie. Het ontwerp wordt voor dringend advies aan de Raad van State voorgelegd.