06 feb 2006 11:27

Federaal agentschap voor nucleaire controle

Vervanging van een lid van de raad van bestuur van het FANC

Vervanging van een lid van de raad van bestuur van het FANC

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanstelling van de leden van de raad van bestuur van het federaal agentschap voor nucleaire controle. De raad van bestuur van het FANC bestaat uit een voorzitter en 13 leden die allen stemgerechtigd zijn. Ze zijn benoemd voor een hernieuwbaar mandaat van zes jaar dat eindigt van rechtswege wanneer de titularis 65 jaar wordt. Het mandaat van de heer Ronald Van Loon , 65 jaar, is beëeindigd. Hij wordt vervangen door de heer Peter Roose, die ervaring heeft in de energie- en de overheidssector.