11 mrt 2022 17:30

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle: invordering van administratieve boetes

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de lijst van inbreuken die het voorwerp kunnen uitmaken van een vereenvoudigde administratieve geldboete door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) uitbreidt.

Het FANC heeft als opdracht erover te waken dat de bevolking, de werknemers en het leefmilieu beschermd zijn tegen de gevaren van ioniserende stralingen. Bij het overtreden van de verschillende regelgevingen kan het administratieve boetes opleggen aan de exploitanten in overtreding. Er bestaan twee soorten procedures voor de invordering van administratieve geldboetes, namelijk een administratieve procedure en een vereenvoudigde administratieve procedure.

Het ontwerp breidt de lijst van inbreuken die het voorwerp kunnen uitmaken van een vereenvoudigde administratieve geldboete uit om de procedure tot inning van de geldboetes te vereenvoudigen en het werk van nucleaire inspecteurs op het terrein te optimaliseren. De vereenvoudigde geldboete wordt vastgesteld op een bedrag van 250 euro per inbreuk. Enerzijds is dit een aanmoediging om de inbreuken die door de exploitant gepleegd worden te regulariseren. Anderzijds beoogt dit in de toekomst een verantwoordelijk gedrag te bewerkstelligen vanwege diezelfde exploitant.

Momenteel worden de vereenvoudigde administratieve geldboetes niet meer geïnd omdat de bijlage van het koninklijk besluit van 20 december 2007 verwijst naar een tekst die niet meer van toepassing is. Het ontwerp van koninklijk besluit, dat deze bijlage wijzigt, zal het voor het FANC weer mogelijk maken om vereenvoudigde administratieve geldboetes op te leggen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage  van het koninklijk besluit van 20 december 2007 tot bepaling van de modaliteiten van de vereenvoudigde administratieve procedure van betaling van geldboetes ingesteld door de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle