09 sep 2005 17:00

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat het koninklijk besluit (*) over de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg wijzigt.
Het ontwerp is een voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken.

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat het koninklijk besluit (*) over de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg wijzigt. Het ontwerp is een voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken.

Het ontwerp wijzigt de samenstelling van de selectiecommissie van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg. Het ontwerp beperkt het aantal leden van de commissies, om hun samenstelling te vergemakkelijken. Men vermindert het aantal externe experts van 6 tot 4, het aantal ambtenaren van 4 tot 2. De commissie bestaat nu uit 6 leden en een voorzitter. (*) van 20 februari 2003.