13 sep 2012 18:17

Federaal plan armoedebestrijding

Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Maggie De Block heeft de ministerraad het Federaal Plan Armoedebestrijding voorgesteld. Het plan is geactualiseerd in functie van de strategische en operationele doelstellingen die overeengekomen zijn in het regeerakkoord. Tegen begin 2020 moeten 380 000 personen uit de armoede zijn. De regeringsleden werden geconsulteerd voor de opmaak van het plan.

Het armoedeplan wil mensen die weinig kansen hebben op de arbeidsmarkt actief herinschakelen. Hiervoor wordt er gewerkt op basis van drie pijlers: een passende inkomenssteun bieden, inclusieve arbeidsmarkten ontwikkelen en de toegang tot hoogwaardige diensten verzekeren. 

Het plan heeft volgende strategische doelstellingen:

  • de sociale bescherming van de bevolking verzekeren
  • de kinderarmoede terugdringen
  • de toegang tot arbeid versterken door de sociale en professionele heractivering
  • dakloosheid en slechte huisvesting bestrijden
  • het recht op gezondheid waarborgen
  • overheidsdiensten toegankelijker maken voor de kwestbare personen

De doelstellingen zijn gebaseerd op het Nationaal hervormingsprogramma, het Nationaal Sociaal Rapport en het vorige Federaal Plan Armoedebestrijding. Elke strategische doelstelling bestaat uit operationele doelstellingen en concrete acties.

De staatssecretaris coördineert het plan. De FOD Sociale Integratie staat in voor de monitoring en de opvolging van het plan op basis van de aanbevelingen van de audit die het Rekenhof voor het eerste plan formuleerde.