24 sep 2004 17:00

Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling 2004-2008

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, en mevrouw Els Van Weert, Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling 2004-2008.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, en mevrouw Els Van Weert, Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling 2004-2008.

Het gaat hier om het tweede Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling. De regering legt er de krachtlijnen in vast voor het duurzaam ontwikkelingsbeleid tijdens de periode 2004-2008. De definitieve versie van het plan kwam er na ruime raadpleging van de bevolking en de sector. Meer dan 6000 adviezen en reacties op het voorontwerp werden geformuleerd en verwerkt tot een nieuwe versie. Duurzame ontwikkeling houdt in dat bij iedere keuze die we maken de economische, ecologische en sociale gevolgen in rekening moeten worden gebracht. Het nieuwe Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling plaatst zes thema's centraal: de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting, het opvangen van de vergrijzing, de gevaren voor de volksgezondheid beperken, het verantwoordelijk beheer van natuurlijke hulpbronnen, de beperking van de klimaatveranderingen door een intensiever gebruik van schone energie en een verbetering van het vervoerssysteem. Deze thema's worden geconcretiseerd in 31 acties. Met dit plan wenst Staatssecretaris Els Van Weert dat de overheid een voortrekkersrol speelt. Ze roept dan ook haar collega-ministers en de verschillende departementen op tot een 'verduurzaming van het beleid', gaande van het gebruik van duurzame mobiliteitsmiddelen tot de aankoop van duurzame materialen. Zelf is ze van plan een milieubeheerssysteem, gericht op duurzaamheid, op poten te zetten. Ook zal ze een milieu-audit laten uitvoeren. Verder moedigt de overheid het maatschappelijk ondernemen aan, maakt ze werk van de uitbouw van het derdepartijfinancieringssysteem en wenst ze het huidige consumptie- en productiepatroon om te buigen ten voordele van duurzame producten. Het volledige plan is te raadplegen op www.plan2004.be. Het kan ook opgevraagd worden in niet-elektronische vorm bij de POD Duurzame Ontwikkeling, 8e verdieping, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel.