17 mei 2013 17:55

Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling Servais Verherstraeten een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling vastlegt.

De langetermijnvisie omvat 55 doelstellingen op het vlak van duurzame ontwikkeling die gewenste stand van zaken schetsen waarin de Belgische maatschappij zich tegen 2050 op het vlak van duurzame ontwikkeling zou
moeten bevinden. De doelstellingen komen tegemoet aan vier grote uitdagingen:

  • de sociale cohesie waarborgen in een maatschappij waar iedereen gelijke toegang heeft tot alle levensdomeinen
  • een flexibelere samenleving verzekeren die haar economie aanpast aan de economische, sociale en leefmilieu-uitdagingen
  • de bescherming van het leefmilieu garanderen
  • maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen als federale overheid

De bijlage met indicatoren voor de doelstellingen wordt eveneens goedgekeurd. De langetermijnvisie werd verwezenlijkt op basis van de adviezen en verslagen van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, de Taskforce duurzame ontwikkeling en de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling. De POD Duurzame Ontwikkeling heeft een stuurgroep opgericht om de uitwerking van de langetermijnvisie te coördineren.