27 okt 2006 17:00

Federale beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie

Bepaling van de samenstelling en de werking van de Federale beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie

Bepaling van de samenstelling en de werking van de Federale beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie

De ministerraad keurde de samenstelling en de werking van de Federale beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie goed. De commissie doet uitspraak over de beroepen die men aantekent tegen de beslissingen over de toegang tot milieu-informatie. De commissie geeft ook advies uit eigen beweging en op vraag van de regering, de wetgevende kamers en de milieu-instanties. De zetel van de commissie bevindt zich bij FOD Binnenlandse Zaken. Ze bestaat uit 5 leden die bewaam zijn op het gebied van toegang tot informatie: - een voorzitter afkomstig uit de Raad van State, - een lid aangesteld door de Minister van Leefmilieu, - een lid aangesteld door de Minister van mariene milieu, - twee leden aangesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken. Ze hebben elk een plaatsvervanger en hun mandaat duurt vier jaar. De ministerraad legde ook de werking vast en de vergoeding voor de werkings-, reis- en verplaatsingskosten en de presentiegelden. Minister van Leefmilieu Bruno Tobback, Minister van Mobiliteit Renaat Landuyt en Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael legden het ontwerp van koninklijk besluit voor.