28 okt 2016 17:28

Federale bijdrage aan het Nationale Klimaatadaptatieplan

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem de federale bijdrage goed aan het Nationale Klimaatadaptatieplan en nodigt de betrokken regeringsleden uit om de voorgestelde acties uit te voeren.  

De federale bijdrage aan het Nationale Klimaatadaptatieplan beoogt de waaier aan hefbomen waarover de federale overheid in het kader van zijn bevoegdheden beschikt in verschillende sectoren in werking te stellen om een gecoördineerd adaptatiebeleid te voeren.  Ze past in de Europese strategie inzake de adaptatie aan klimaatverandering die de lidstaten aanmoedigt om adaptatiemaatregelen te nemen en sterker rekening te houden met adaptatie in de meest kwetsbare sectoren. De federale bijdrage, die loopt over een periode van 5 jaar, werd opgesteld in nauwe samenwerking met de federale departementen die bevoegd zijn voor de betrokken materies. Ze identificeert 12 federale adaptatiemaatregelen om tegemoet te komen aan de volgende noden: 

  • de risico’s verbonden aan de impact van de klimaatverandering beter kunnen evalueren, er beter kunnen op anticiperen en reageren 
  • anticiperen op de risico's en ze beperken en eventuele voordelen van de klimaatverandering maximaliseren

De ministerraad draagt de minister van Leefmilieu  op de Nationale Klimaatcommissie te informeren over de goedkeuring van deze federale bijdrage aan het nationaal plan voor klimaatverandering.