30 nov 2012 18:16

Federale bijdrage Kyotofonds niet verlengd

De ministerraad hervat de storting van de federale bijdrage in het Kyotofonds in 2013 niet. De ministerraad keurt hierover een ontwerp van koninklijk besluit goed*.

De ministerraad beslist op voorstel van staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet de storting van de federale bijdrage in het Kyotofonds niet opnieuw te starten in 2013. De ministerraad had op 12 maart 2012 in het kader van een pakket maatregelen voor de elektriciteits- en gasmarkt beslist de financiering tot eind 2012 op te schorten. De storting van nieuwe middelen zou dan afhangen van de interne lastenverdeling binnen het klimaat-energiepakket voor de 20/20/20 doelstelling van de EU. Aangezien er nog geen akkoord hierover is, wordt de financiering niet hervat.

Ontwerp van kb tot wijziging van het kb van 24 maart 2003 tot vaststelling van een federale bijdrage bestemd voor de cofianciering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en de controle op de electriciteitsmarkt.