06 dec 2019 15:05

Federale bijdrage voor de regulering en controle van de elektriciteits- en aardgasmarkt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed over de federale bijdrage voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten voor de regulering van en controle op de elektriciteits- en aardgasmarkt.

Het ontwerp zorgt ervoor dat voor 2019 de spijzing van het fonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen (het Kyotofonds) op nul blijft.

Voor 2020 bevriest het ontwerp de fondsen voor de elektriciteit en het gas bestemd voor de gedeeltelijke financiering van maatregelen voor de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden wat energielevering betreft.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt en van het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt