05 okt 2012 19:51

Federale contractuele ambtenaren kunnen beroep aantekenen tegen eindevaluatie

Contractuele personeelsleden van de federale overheidsdiensten kunnen in het kader van de evaluatiecirkels beroep aantekenen tegen hun eindevaluatie. De ministerraad keurt hiervoor een ontwerp van koninklijk besluit goed*.

Het contractueel personeelslid van de federale overheid zal binnenkort beroep kunnen aantekenen tegen de eindevaluatie onvoldoende in het evaluatiestelsel van de ontwikkelscirkels net zoals de ambtenaren. Die mogelijkheid bestaat ook tegen de evaluaties uitstekend, voldoet aan de verwachting, te ontwikkelen  die binnenkort ook voor ambtenaren zal bestaan.

Het personeelslid kan bij de leidend ambtenaar van zijn overheidsdienst beroep aantekenen tot 20 werkdagen nadat hij in kennis is gebracht van de evaluatie. De leidend ambtenaar geeft het beroep door aan een van de bevoegde commissies. De nieuwe commissies zijn: 

  • de interdepartementale beroepscommissie die bevoegd is voor beroepen in de federale overheidsdiensten het ministerie van Landsverdediging
  • de interparastatale beroepscommissie die bevoegd is voor de beroepen in de openbare instellingen van sociale zekerheid
  • de gemeenschappelijke beroepscommissie die bevoegd is voor beroepen in de instellingen van openbaar nut

De beslissing is het gevolg van de verbintenissen tegenover de vakorganisaties tijdens de onderhandelingen over het kb dat vier eindvermeldingen invoert en dat de evaluatieperiode vaststelt op een jaar (zie nieuwsbericht).
Het ontwerpbesluit wordt voor overleg voorgelegd aan de vakbonden in het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten. Daarna volgt het advies van de Raad van state. 

*ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de Federale Overheidsdiensten en in het Ministerie van Defensie en andere bepalingen betreffende de evaluatie.