27 apr 2018 16:51

Federale gezondheidssector: vaststelling en uitkering van de vergoeding voor de invoering van de functieclassificatie IF-IC

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bedragen van de vergoeding voor de invoering van de functieclassificatie IF-IC vaststelt en uitkeert.

Het ontwerp regelt de financiering van de functieclassificatie IF-IC, overeenkomstig het sociaal akkoord van 25 oktober 2017 tussen de federale regering en de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers van de private en van de publieke sector. Het akkoord is van toepassing op de federale gezondheidssector.

IF-IC en het bijhorende onderhandeld loonmodel zijn vernieuwend, aangezien werknemers verloond worden op basis van hun functie-inhoud en -zwaarte, en niet langer uitsluitend op basis van hun diploma. De evolutie van het loon doorheen de loop van de carrière wordt bovendien niet meer zo sterk beïnvloed door anciënniteit en de startlonen zijn hoger dan in de bestaande systemen het geval is.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de financiering van deze functieclassificatie voor 2017 en voor 2018:

  • Voor 2017 beperkt de financiering van het IF-IC zich tot de werkgevers die behoren tot de private sector. Het gaat om:
    • de ondersteuning van HR-diensten, om tegemoet te komen aan de bijkomende werklast die de implementatie van de functieclassificatie alsook de koppeling ervan aan de nieuwe barema’s met zich zal brengen
    • de tegemoetkoming onder de vorm van een eenmalige premie voor de werknemers
    • een buffer die kan worden aangewend indien de structurele financiering die in dit besluit wordt voorzien ontoereikend zou zijn
  • Vanaf 2018 wordt een onderscheid gemaakt tussen ziekenhuizen en niet-ziekenhuizen

Het ontwerp mag ter ondertekening worden voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling en uitkering van de bedragen van de vergoedingen voor de invoering van de functieclassificatie die is voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de federale gezondheidssector en dat op 25 oktober 2017 door de federale regering werden gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers