08 sep 2006 17:00

Federale politieraad

Toekenning van presentiegelden en terugbetaling van reiskosten

Toekenning van presentiegelden en terugbetaling van reiskosten

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat Minister van Justitite Laurette Onkelinx en Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael voorstelden. Het wijzigt koninklijk besluit van 3 november 2001 betreffende de Federale politieraad. Het ontwerp kent presentiegelden toe aan leden van de Federale politieraad die geen loon ontvangen in de hoedanigheid waarvoor ze zijn aangewezen. Het voorziet ook een terugbetaling van de reiskosten aan alle leden volgens de gangbare reglementering voor Rijksambtenaren.