20 mei 2024 23:50

Federale steun aan de werkgevers die in de zomer van 2021 in het Waalse Gewest werden getroffen door de overstromingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van samenwerkingsakkoord en een ontwerp van koninklijk besluit goed om het steunmechanisme te operationaliseren en zo federale steun te kunnen verstrekken aan de werkgevers die in de zomer van 2021 in het Waalse Gewest werden getroffen door de overstromingen en daardoor schade hebben geleden.

Het samenwerkingsakkoord geeft uitvoering aan de beslissingen genomen bij de wet van 26 december 2022 tot wijziging van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp.

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van xxx tussen de Federale Overheid en het Waalse Gewest betreffende de uitvoering van de artikelen 19/1 tot 19/3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance

Ontwerp van koninklijk besluit tot opname van de overstromingen die hebben plaatsgevonden van 14 tot 16 juli 2021 en op 24 juli 2021 in het toepassingsgebied van artikel 2759/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot wijziging van de bepalingen inzake de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in het KB/WIB 92