28 nov 2008 18:24

Fedorest

Financieel beheer en samenstelling van het beheerscomité van Fedorest - tweede lezing

Financieel beheer en samenstelling van het beheerscomité van Fedorest - tweede lezing

De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Yves Leterme, minister van Financiën Didier Reynders en staatssecretaris voor Begroting Melchior Wathelet in tweede lezing twee ontwerpen van wet goedgekeurd over Fedorest, een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie die zal instaan voor de catering in de vernieuwde Financietoren. De twee ontwerpen zijn aangepast aan het advies van de Raad van State.

De ministerraad had op 29 februari 2008 tijdens het begrotingsconclaaf 2008 beslist om een dienst met boekhoudkundige autonomie op te richten voor de catering in de federale overheidsdiensten. Op 1 januari 2009 gaat Fedorest binnen de FOD Financiën van start.

Een van de ontwerpen die de ministerraad nu heeft goedgekeurd, behandelt de financiële aspecten van Fedorest. Het beschrijft welke financiële middelen aan Fedorest worden toegekend, de regels voor de begrotingsopmaak, de boekhoudkundige verplichtingen en de voorschriften voor het beheer en de controle. De begroting wordt opgemaakt op basis van operationele doelstellingen. Naast een louter financieel verslag zal Fedorest ook een operationeel verslag opstellen en verantwoording afleggen over de opgelegde doelstellingen. De beheerder van Fedorest is verantwoordelijk voor het beheer van de dienst. Het beheerscomité zal de werking en de begroting opvolgen.

Het tweede ontwerp legt de samenstelling, de werking en de bevoegdheden van het beheerscomité vast. Dat bestaat uit vertegenwoordigers van de FOD Financiën, de FOD Begroting en de andere FOD's die grote klanten zijn van Fedorest. Ze worden benoemd voor drie jaar. De vertegenwoordigers van de FOD's zullen om beurten voorzitter zijn, met de FOD Financiën als eerste. Naast de monitoring aan de hand van de financiële en operationele verslagen zal het beheerscomité ook strategische en organisatorische beslissingen nemen.

Een dotatie van 2.954.000 euro uit de algemene uitgavenbegroting 2009 samen met eigen inkomsten zal de kosten van Fedorest dekken.