15 jun 2018 17:19

Financiële ondersteuning van ondernemingen in de preventie van burn-outs

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat ondernemingen financieel ondersteunt in de preventie van burn-outs op het werk.

De doelstelling van het ontwerp is het versterken van de primaire preventie van burn-out in ondernemingen door het financieel ondersteunen van projecten op dit vlak. Het ontwerp legt de procedure en werkwijze vast voor het toekennen van deze financiële ondersteuning.

Projecten kunnen worden ingediend door werkgevers en paritaire (sub)comités via een elektronisch formulier op de website van de Nationale Arbeidsraad of de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg. De projecten moeten de primaire preventie van burn-out beogen: het mag dus niet gaan om individuele curatieve acties, maar enkel om collectieve acties om burn-out te voorkomen. De Nationale Arbeidsraad beoordeelt de ingediende projecten met de hulp van experten en brengt aan de minister van Werk een advies uit over te aanvaarden en te weigeren projecten.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2013 in uitvoering van artikel 191, §3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) met betrekking tot de projecten voor de primaire preventie van burn-out op het werk