15 dec 2010 11:08

Financiële sector

Toezicht op de financiële sector en financiële bepalingen

Toezicht op de financiële sector en financiële bepalingen

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet dat minister van Financiën Didier Reynders voorstelde tot omzetting van diverse richtlijnen betreffende het toezicht op de financiële sector en houdende diverse bepalingen.

Het voorontwerp zet onder meer richtlijn 2009/111/EG in Belgisch recht om. De richtlijn is een eerste stap om het communautaire kader te versterken op het vlak van crisisbeheer. Er zullen colleges van toezichthouders worden opgericht die zullen bijdragen tot een nauwere samenwerking. De colleges zullen het lopende toezicht en de aanpak van noodsituaties vergemakkelijken.

Het werd nodig geacht dat de mandaten van de bevoegde autoriteiten op gepaste wijze zouden rekening houden met de communautaire dimensie. De bevoegde autoriteiten moeten zich dus zeer goed bewust zijn van de impact van hun beslissingen voor de stabiliteit van het financiële stelsel in alle andere betrokken lidstaten.

Gebrekkige informatie tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst en van ontvangst kan nadelig zijn voor de financiële stabiliteit in de lidstaat van ontvangst. Daarom moeten de informatierechten van de toezichthouders van de lidstaat van ontvangst worden versterkt, met name bij een crisis die belangrijke bijkantoren treft. Daarom werd ook het begrip "significant bijkantoor" gedefinieerd.

Richtlijn 2010/.../EU vormt op haar beurt een stap in het proces om het communautaire toezichtskader te versterken door de invoering van een bedrijfseconomisch toezicht op het beloningsbeleid van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen.