20 jul 2017 19:15

Financiële tegemoetkoming voor de Algemene Unie der verpleegkundigen van België

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten, volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de Algemene unie der verpleegkundigen van België (AUVB).

Het ontwerp past in het aantrekkelijkheidsplan van het beroep van de verpleegkundigen. Er wordt een bedrag uitgetrokken voor de financiering van de werkingskosten van die unie en van de verenigingen van verpleegkundigen die ervan deel uitmaken, in het bijzonder voor het opstellen van regels die de uitoefening van hun beroep regelen en hun deelname aan de vergaderingen van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, de Overeenkomstencommissie Verpleegkundigen – Verzekeringsinstellingen, de Technische Commissie voor Verpleegkunde, de Federale Raad voor de Kwaliteit van de Verpleegkundige Activiteit, het Kenniscentrum KCE, de Multipartiete structuur betreffende het ziekenhuisbeleid en aan verschillende werkgroepen van die organen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.