28 nov 2011 17:06

Financiën

Bijdrage voor de financiële stabiliteit en het Bijzonder Beschermingsfonds

Bijdrage voor de financiële stabiliteit en het Bijzonder Beschermingsfonds

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om een stabiliteitsbijdrage in te voeren en om de jaarlijkse bijdrage voor het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen te wijzigen. De ministerraad keurt hierover een voorontwerp van wet goed en twee koninklijke besluiten die de wet aanvullen*.

Bijdrage voor de financiële stabiliteit

Naar aanleiding van de conclusies van de Europese Raad van 18 juni 2010 vestigt het voorontwerp heffingen en taksen op de financiële instellingen die als doel hebben om de kosten van de crisis eerlijk te verdelen en die de beperking van het systemisch risico stimuleren. De bijdrage geldt enkel voor de  kredietinstellingen naar Belgisch recht, niet voor de bijkantoren van buitenlandse banken.

De inning wordt berekend op basis van het totaal van het passief waarvan het eigen vermogen en de gewaarborgde deposito's zijn afgetrokken. Het tarief bedraagt 2,2 basispunten.

Het voorontwerp richt een resolutiefonds op dat door de Deposito- en Consignatiekas wordt beheerd.

Bijdrage voor het Bijzonder beschermingsfonds

De bijdrage voor de bescherming van de deposito's en levensverzekeringen die  dient om de deposito's te dekken in geval van faillissement, wordt aangepast. De berekening van de individuele bijdrage houdt voortaan rekening met een risicoweging. De risicofactor is gebaseerd op kapitaaltoereikendheid, kwaliteit van de activa en liquiditeit.
De bijdrage geldt enkel voor de kredietinstellingen naar Belgisch recht. De andere zijn onderworpen aan de bestaande regeling.

Voor de depositogarantie geldt een basistarief van 10 basispunten. In 2012 komt er een basistarief van 13 basispunten wegens belangrijke risico's.   

Het Gewone Beschermingsfonds zal elk lid een deel van de tegoeden terugbetalen die het in het verleden heeft gestort. De terugbetaling mag het bedrag van de bijzondere bijdrage niet overschrijden. 

 * voorontwerp van wet tot invoering van een bijdrage voor de financiële stabiliteit en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's, de levensverzekeringen en het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

- ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8, § 1, 1° bis, van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's, de levensverzekeringen en het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

- ontwerp van koninklijk besluit betreffende de organisatie en werking van het Resolutiefonds, en tot bepaling van de modaliteiten voor de betaling van de bijdragen.