25 mrt 2021 19:36

Financiën: omzetting en tenuitvoerlegging van diverse Europese verordeningen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet goed tot omzetting of tenuitvoerlegging van diverse Europese verordeningen over financiële aangelegenheden. 

Concreet gaat het om: 

  • de gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2019/1160 tot wijziging van richtlijnen 2009/65/EG en 2011/61/EU met betrekking tot de grensoverschrijdende distributie van instellingen voor collectieve belegging
  • de gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2019/2177 tot wijziging van richtlijn 2009/138/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, en van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering
  • de tenuitvoerlegging van verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector
  • de tenuitvoerlegging van verordening (EU) 2020/852 over de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van verordening (EU) 2019/2088 

Daarnaast bevat het voorontwerp ook enkele diverse bepalingen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.