22 apr 2013 10:00

Financiën treedt op tegen niet-aangevers

De FOD Financiën verstuurde vrijdag 117.000 berichten aan burgers die verleden jaar geen aangifte in de personenbelasting indienden. Het opzet is tweevoudig, de burgers er toe aanzetten hun fiscale aangifteplicht te vervullen en tevens systematisch op te treden wanneer dit niet gebeurt.

De laatste drie jaren zond de Algemene administratie van de Fiscaliteit, telkens in de maand november, herinneringsbrieven aan burgers die geen aangifte in de personenbelasting deden. De administratie hoeft dit wettelijk niet te doen maar wil op die manier vermijden dat mensen te goeder trouw in de problemen raken. Een kleine 40 % van hen reageerde door, zij het laattijdig, binnen de maand hun aangifte alsnog in te dienen.

Enkel wie na deze herinneringsbrieven en op 28 januari 2013 nog steeds geen aangifte ingediend had voor het aanslagjaar 2012 krijgt een bericht met eventueel een boete.

“Eventueel” want de huidige reglementering voorziet slechts een effectieve geldelijke boete vanaf een tweede overtreding. Concreet betekent dit dat slechts voor 11.000 van de 117.000 verstuurde boeteberichten effectief een boete zal worden gevestigd. Het is evenwel belangrijk deze boeteberichten te versturen omdat dit voor de andere 106.000 in rekening zal worden gebracht indien zij dit aanslagjaar of één van de volgende aanslagjaren in herhaling vallen.

De administratie brengt hiermee de Beleidsnota van de Minister van Financiën op dat punt in de praktijk en streeft met deze actie naar een rechtvaardige en billijke fiscaliteit.