27 apr 2007 17:00

Financiering sociaal akkoord 2005

Regeling van de financiële implicatie van het sociale akkoord 2005 op het vlak van de gezondheidszorg

Regeling van de financiële implicatie van het sociale akkoord 2005 op het vlak van de gezondheidszorg

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte voorstelde over de financiering van het sociale akkoord 2005 voor het luik van de federale gezondheidszorg. Bij de begrotingsopmaak voor 2007 werd in het budget van het RIZIV een budget uitgetrokken voor de financiering van het sociale akkoord gesloten in 2005. Het gaat om de financiering van het peterschap in de ziekenhuizen en het bijkomend verlof voor personeelsleden van 50 jaar en ouder die geen recht hebben op maatregelen voor de eindeloopbaan. Het ontwerp draagt de financiële middelen van het RIZIV over naar het fonds voor gezondheidsinrichtingen en -diensten (Maribel sociaal fonds), het Maribel sociaal fonds voor privé ziekenhuizen en de RSZ-PPO. Het koninkljk besluit stelt het bedrag van de betaling vast van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op peterschap en op de maatregel van bijkomend verlof voor 2007.