18 feb 2022 20:11

Financiering van de Algemene unie der verpleegkundigen van België

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten volgens dewelke het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de Algemene unie der verpleegkundigen van België (AUVB).

Er wordt een bedrag uitgetrokken voor de financiering van de werkingskosten van de AUVB en van de verenigingen van verpleegkundigen die er deel van uitmaken, in het bijzonder voor het opstellen van regels voor de uitoefening van hun beroep en hun deelname aan de vergaderingen van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, de Overeenkomstencommissie Verpleegkundigen/Verzekeringsinstellingen, de Technische Commissie voor Verpleegkunde, de Federale Raad voor Verpleegkunde, het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), de Planningscommissie en aan verschillende werkgroepen van die organen.

De deelname aan vergaderingen, maar ook de voorbereiding ervan en het noodzakelijke overleg van de vertegenwoordigers met de verpleegkundigen die hun een mandaat hebben gegeven, vereist tijd en brengt kosten met zich mee. De financiële weerslag bedraagt 403 962,80 euro voor 2022. Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt de financieringsmodaliteiten voor een periode van drie jaar. Voor 2023 en 2024 wordt het bedrag aangepast aan de index van de consumptieprijzen die van kracht zijn op 1 maart van het betrokken jaar.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.