07 dec 2012 18:14

Financiering van het fonds voor schadeloosstelling van asbestslachtoffers in 2013

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de financiering vastlegt van het Fonds voor schadeloosstelling van asbestslachtoffers in 2013. 

Het bedrag voor de financiering van het Fonds voor Schadeloosstelling van asbestslachtoffers wordt door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen vastgelegd op  71 343 euros voor 2013. Het fonds vergoedt op dit ogenblik 11 slachtoffers van asbestose. Het bedrag is ten laste van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen.