26 nov 2014 11:10

Financiering van het schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers voor 2015

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het financieringsbedrag voor 2015 vaststelt van het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers. Dat bedrag valt ten laste van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen. 

Het ontwerp houdt rekening met het aantal zelfstandigen die getroffen zijn door asbestose en die ten laste worden genomen door het Asbestfonds (op dit ogenblik 13) en stelt het bedrag van die financiering door het RSVZ vast op 87.446 euro voor 2015.