20 mrt 2021 08:56

Financiering van het schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers voor 2020

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het financieringsbedrag van het schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers vaststelt voor 2020 ten laste van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen (RSVZ).

Het ontwerp houdt rekening met het aantal zelfstandigen die getroffen zijn door asbestose en die ten laste worden genomen door het Asbestfonds (op dit ogenblik 15) en stelt het bedrag van die financiering door het RSVZ vast op 115.989,86 euro voor 2020.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.