27 apr 2018 16:51

Financiering van preventieprojecten of projecten van academisch onderzoek die verband houden met de asbestproblematiek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een schijf van het forfaitaire bedrag vaststelt voor preventieprojecten en projecten van academisch onderzoek die verband houden met de asbestproblematiek voor het jaar 2018.

De wet van 25 mei 2017 inzake de financiering van het Asbestfonds kent een nieuwe opdracht toe voor het Asbestfonds. Het kan immers eveneens preventieprojecten of projecten van academisch onderzoek financieren die verband houden met de asbestproblematiek. Het ontwerp stelt een eerste schijf vast van 150.000 euro voor het jaar 2018 en verduidelijkt bovendien het bedrag dat moet worden ingehouden van de reserves van het Asbestfonds samengesteld door het globaal financieel beheer van het sociaal statuut van de zelfstandigen, namelijk 7.500 euro.

Het ontwerp mag ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd.