10 mrt 2006 16:00

Finexpo

Creatie van een nieuw finexpo steuninstrument: een concessioneel krediet dat vergelijkbaar is met de toekenning van een gift met of zonder interestbonificatie

Creatie van een nieuw finexpo steuninstrument: een concessioneel krediet dat vergelijkbaar is met de toekenning van een gift met of zonder interestbonificatie

De Ministerraad besliste de toekenningsmodaliteiten van het instrument 'intrestbonificatie en aanvullende gift' te wijzigen. Die wijziging is een voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Buitenlandse Handel, en de heer Armand De Decker, Minister van Ontwikkelingssamenwerking. Dit nieuwe instrument biedt volgende voordelen: - de gift moet niet meer beperkt zijn tot 50% van het bedrag van de Delcrederepremie, - het moet niet meer gekoppeld zijn aan een intrestbonificatie Het is voordelig voor de voor de buitenlandse kopers en voor de Belgische exporteurs, die hierdoor meer concurrentiekracht hebben. De federale overheid ondersteunt de uitvoer door middel van concrete acties inzake exportfinanciering. Die worden ontwikkeld door Finexpo, het Interministerieel Comité voor Financiële Steun aan de Uitvoer. Finexpo verleent financiële steun aan exporteurs die Belgische projecten willen opzetten op het vlak van infrastructuur en aanverwante diensten. Er zijn vier steuninstrumenten: de stabilisatie van de rentevoeten (een louter commercieel hulpmiddel), de leningen van Staat tot Staat, de rentebonificaties (concessionele hulpmiddelen, die onderworpen zijn aan de OESO-voorschriften inzake exportkredieten) en rentebonificaties met aanvullende gift. Dat laatste instrument werd gecreëerd in december 2002 (*), maar blijkt in de praktijk moelijk uit te voeren. De reden hiervoor is de koppeling van de gecombineerde gift aan de 50% van de Delcrederepremie. Daarom wijzigt men de programmawet in die zin dat de exporteur in aanmerking komt voor een intrestbonificatie en/of een aanvullende/loutere gift. (In overeenkomst met de internationale regels en de OESO-regeling.) De Ministerraad keurde het voorontwerp van wet goed houdende wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor de financiële steun aan de export. het voorontwerp wordt opgenomen in de eerstvolgende programmawet. (*) artikel 457 van de programmawet van 24 december 2002.