17 jul 2009 11:53

Fiscale bepalingen

Voorontwerp van wet houdende fiscale en diverse bepalingen - tweede lezing

Voorontwerp van wet houdende fiscale en diverse bepalingen - tweede lezing

De ministerraad heeft in tweede lezing een voorontwerp van wet houdende fiscale en diverse bepalingen goedgekeurd. 

Het voorontwerp dat minister van Financiën Didier Reynders indiende, werd aangepast aan het advies van de Raad van State en regelt een aantal financiële maatregelen zoals:

 • de vrijstelling voor maaltijdcheques en eco-cheques
 • de aftrek van giften aan instellingen uit de EER
 • het fiscale statuut van sportbeoefenaars
 • de berekening van de belastingvermindering voor alle werkloosheidsuitkeringen per belastingplichtige
 • een regeling van de belastingheffing van zeelieden die niet onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid
 • de belastingheffing op pensioenen van gepensioneerden die in het buitenland wonen
 • de gemeenschappelijke regeling van de participatiedrempel voor kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beursvennootschappen
 • de teruggave van btw-tegoeden aan buitenlandse ondernemingen
 • de basis van het project elektronisch 'herkenbaar document - verkoop' (elektronische registratie van bepaalde authentieke akten) 
 • een nieuwe regeling van de neerlegging van huurovereenkomsten
 • een amendement dat een belastingvoordeel voor elektrische wagens voorziet 
 • ...

De ministerraad heeft anderzijds de ontwerpamendementen op de personenbelasting en op de vennootschapsbelasting goedgekeurd. Die worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State voor ze opgenomen worden in het voorontwerp van wet.