23 mei 2008 13:42

Fiscale regeling vennootschappen uit verschillende landen

Fiscale regeling van de fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen inbreng van activa en aandelenruil van vennootschappen uit verschillende landen

Fiscale regeling van de fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen inbreng van activa en aandelenruil van vennootschappen uit verschillende landen

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 wijzigt. Het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders zet de gecoördineerde richtlijn 2005/19/EG van de Raad van 17 februari 2005 in Belgisch recht om (*). Die richtlijn voorziet in de gemeenschappelijke fiscale regeling van fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil voor vennootschappen uit verschillende lidstaten en van de verplaatsingen van de statutaire zetel van een Europese Naamloze Vennootschap (SE) of een Europese Coöperatieve Vennootschap (SCE) van een lidstaat naar een andere. 

In het wetboek wordt het begrip intra-Europese vennootschap opgenomen. Dat is een buitenlandse vennootschap die fiscaal in een lidstaat van de EU is gevestigd, waaronder ook de SE en de SCE. 

Daarnaast omschrijft het voorontwerp:

  • de invoering van de belastingvrije aandelenruil
  • de wijziging van het algemene stelsel van aftrek van vorige beroepsverliezen
  • de bepalingen inzake fusies, splitsingen, gelijkgestelde verrichtingen die een wijziging inhouden van het geldende regime voor louter Belgische verrichtingen
  • het fiscale regime van de grensoverschrijdende fusie, splitsingen, gelijkgestelde verrichtingen waarbij een binnenlandse vennootschap optreedt als overnemende of verkrijgende vennootschap
  • de bepalingen van fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen tussen vennootschappen in de EU
  • de specifieke bepalingen over de grensoverschrijdende inbreng van een bedrijfsafdeling, een tak van werkzaamheid of een algemeenheid van goederen door een binnenlandse of intra-Europese vennootschap
  • het fiscale regime van de zetelverplaatsing van een binnenlandse Europese vennootschap of Europese coöperatieve vennootschap naar een andere lidstaat van de EU en van een buitenlandse Europese vennootschap en Europese coöperatieve vennootschap naar België.  

(*) richtlijn 90/434/EEG van de Raad van 23 juli 1990.