11 jul 2013 18:10

Fiscale regularisatie

Hierna volgen enkele verduidelijkingen over de ontvankelijkheid van de vóór 15 juli 2013 ingediende regularisatie-aangiften en de toepassing van de wet in het oude en het nieuwe systeem.

De ontvankelijkheid van de vóór 15 juli 2013 ingediende regularisatie-aangiften.
De huidige wetgeving op de fiscale regularisatie blijft van toepassing voor alle regularisatie-aangiften die tot 14 juli 2013 worden ingediend, terwijl het nieuwe systeem van toepassing zal zijn voor de regularisatie-aangiften die vanaf 15 juli 2013 zullen worden ingediend.
Het is mogelijk om zowel materiële vergissingen als verkeerde rechtsopvattingen recht te zetten voor van bankrekeningen afkomstige inkomsten die duidelijk door de aangever zijn geïdentificeerd.
Deze rechtzettingen hebben meestal een wijziging van de regularisatie-aangifte tot gevolg die dus beschouwd wordt als een verbeterende aangifte en niet als een nieuwe aangifte.
Wanneer een aangever zijn regularisatie-aangifte wenst te vervolledigen door de aanvulling van inkomsten afkomstig van een of verschillende bankrekeningen die hij in zijn regularisatie-aangifte zou hebben weggelaten, niet opgenomen of vermeld, zal het Contactpunt Regularisaties hem uitnodigen om een regularisatie-aangifte in te dienen overeenkomstig de nieuwe wetgeving die in werking zal treden op 15 juli 2013 en die op 31 december 2013 zal eindigen.

De toepassing van de wet (oude of nieuwe systeem).
Het wetsontwerp (nr. 2874), goedgekeurd door de Kamer op 27 juni 2013, betreffende de wijziging van het systeem van fiscale regularisatie, onder andere art. 121 tot 127 van het programmawet van 27 december 2005 en tot invoering van een sociale regularisatie, zal op maandag 15 juli 2013 in werking treden.
De kantoren van het Contactpunt Regularisaties zullen tot vrijdag 12 juli 2013 – 16 uur de regularisatie-aangiften in ontvangst nemen die ofwel door afgifte aan het onthaal, ofwel door verzending met de post worden ingediend.
Gedurende het weekend van 13 (zaterdag) en 14 (zondag) juli 2013, kunnen de regularisatie-aangiften in de brievenbus van het Contactpunt Regularisaties (Dienst Voorafgaande Beslissingen, Wetstraat 24 te 1000 Brussel) worden afgeleverd.
De brievenbus zal op maandag 15 juli 2013 om 6 uur worden gelicht. Alle poststukken die zich dan in de brievenbus zullen bevinden, zullen worden beschouwd als zijnde gedeponeerd op zondag 14 juli 2013 om 23.59 uur ten laatste.
Alle poststukken die vanaf maandag 15 juli 2013 na 6 uur in de brievenbus gedeponeerd of via de post in ontvangst genomen worden, zullen daarentegen onder het toepassingsgebied van de nieuwe wet vallen.

Ter informatie worden nog de afmetingen van de brievenbus van het Contactpunt Regularisaties meegedeeld:
Lengte = 33 cm en hoogte = 5 cm.
Er wordt dan ook gevraagd om :
1. geen poststukken te gebruiken die deze afmetingen overschrijden;
2. de poststukken te nummeren;
3. de poststukken eventueel in te binden en zorgvuldig en in een gesloten omslag op zodanige wijze te verpakken , dat deze niet kan scheuren als gevolg van het  op de grond vallen.