24 okt 2013 19:35

Fiscale vereenvoudigingswet goedgekeurd

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Koen Geens een voorontwerp van wet goed met diverse fiscale bepalingen. In afwachting van een nog bredere blauwdruk van fiscale hervorming maken deze maatregelen het voor burger en ondernemer gemakkelijker.

De volgende principes werden gehanteerd: een aantal wetten worden vereenvoudigd, een aantal regels worden geharmoniseerd en  remediëring aan rechtspraak wordt geboden.
Hier volgen enkele maatregelen:

Erkenning instellingen in kader van giften:

Giften aan erkende culturele instellingen en instellingen die het behoud of de zorg voor monumenten en landschappen ten doel hebben zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. In de huidige stand van zaken moet echter een erg langdurig administratief proces worden doorlopen alvorens een instelling dergelijke erkenning kan verkrijgen. Bedoeling is om via een ministeriële beslissing sneller uitsluitsel te kunnen geven aan instellingen over hun aanvraag. Bovendien kan Het Nationaal Orkest van België  in het vervolg ook altijd mee genieten van deze maatregel.

Belastingvermindering lage-energiewoningen, passiefwoningen en nulenergiewoningen:

In 2012 werd de belastingvermindering voor energiezuinige woningen afgeschaft. Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat de overgangsregeling te strikt werd uitgewerkt waardoor bepaalde mensen onterecht het voordeel hebben mislopen. Het is de bedoeling om deze situatie recht te zetten. Iedereen die voor 2012 een contract heeft getekend voor de bouw van een dergelijke energiezuinige woning zal alsnog het voordeel kunnen genieten gedurende 10 jaar vanaf het jaar waarin ze hun certificaat hebben verkregen.

Berekening referentie-CO2-uitstoot VAA bedrijfswagens:

Op dit ogenblik moeten de lonen van werknemers met een bedrijfswagen worden herberekend voor de maanden januari, februari en maart omdat de referentiewaarde van de CO2-uitstoot van hun wagen maar gekend is in de maand april. Op vraag van de sociale secretariaten zal de referentieperiode enkele maanden vroeger worden berekend waardoor de referentiewaarde is gekend tegen het einde van elk jaar, en de lonen niet langer meer opnieuw moeten worden berekend.

Arrest HvJ Argenta:

De aftrek voor risicokapitaal, de notionele interestaftrek, wordt berekend op basis van het aangepaste eigen vermogen van een vennootschap. Momenteel behoort het eigen vermogen van de buitenlandse vaste inrichting niet tot de basis waarop de notionele interestaftrek wordt berekend. Het Arrest Argenta stelt dat deze uitsluiting strijdig is met het Europees recht van vrijheid van vestiging. De opgenomen bepalingen geven een antwoord op het Arrest en herstellen de rechtszekerheid voor de Belgische ondernemingen die internationaal actief zijn.

Kleine ondernemingen en verenigingen: momenteel moeten kleine ondernemingen en verenigingen met een omzet van maximum 5.580 euro geen btw-verplichtingen naleven. Het is de bedoeling om dit drempelbedrag te verhogen naar 15.000 euro. Europa heeft reeds groen licht gegeven. Op deze manier moeten verenigingen en kleine ondernemingen de kans krijgen om hun activiteiten uit te bouwen zonder veel btw-beslommeringen. Momenteel zijn er nagenoeg 74.000 ondernemingen die vallen onder deze regeling. Onze administratie schat dat ongeveer 12.400 (+17%) bijkomende verenigingen en ondernemingen in aanmerking komen voor dit vrijstellingsregime.  Deze maatregel wordt hernomen in het kader van het relancedebat.
Btw-aangiftesvoor 30.000 ondernemingen:

 Momenteel moeten belastingplichtigen met een omzet van minstens 1.000.000 euro maandelijks btw-aangiftes indienen. Wij stellen voor om dit drempelbedrag te verhogen tot 2.500.000 euro zodat een hele groep KMO’s 8 btw-aangiftes per jaar minder zal moeten indienen. Momenteel zijn er nagenoeg 94.000 à 95.000 maandaangevers bij de btw. Onze administratie schat dat ongeveer 30.000 (+30%) daarvan in aanmerking zullen komen voor de kwartaalaangiftes. KB hiervoor wordt voorbereid.

Klein materiaal:

op dit ogenblik moeten ondernemingen, naast hun afschrijvingstabel, een herzieningstabel bijhouden in het kader van hun btw-administratie waarin al hun investeringsgoederen met een individuele waarde van minstens 250 euro moeten worden opgesomd. Deze drempel werd vastgesteld in 1980 en werd sindsdien nooit geïndexeerd. Het is de bedoeling om deze drempel te verhogen tot 1.000 euro, zodat deze als bijzonder ergerlijk ervaren administratieve last wordt getemperd, en smartphones, tablets, notebooks e.d. niet langer worden geviseerd. KB hiervoor wordt voorbereid.
Afschaffing belasting op bepaalde geschriften in het kader van octrooiaanvragen: In het kader van de aflevering van octrooien, wordt een belasting opgelegd van 5 euro. De FOD Economie heeft vastgesteld dat dit recht weinig opbrengsten oplevert terwijl de heffing en de inning ervan het ganse proces vertraagt. Nochtans is de snelheid van aflevering van octrooien een element dat de aantrekkelijkheid van het Belgisch octrooisysteem kan bevorderen. De Regering heeft beslist om dit recht af te schaffen.
Afschaffing hoofdelijke aansprakelijkheid veroordelingsrecht: In april moest een vrouw in Oostende nog meer dan 25.000 euro registratierechten betalen omdat ze bestolen werd. De vrouw erfde waardepapieren en stalde ze in een kluis. Twee bankbedienden stalen de waardepapieren uit de kluis. De daders werden veroordeeld door de rechtbank en de vrouw heeft een deel van haar geld teruggekregen. Maar intussen waren de bankbedienden onvermogend geworden waardoor zij het zogenaamde veroordelingsrecht niet meer konden betalen. In dergelijk geval is het slachtoffer gehouden tot betaling van de helft van dit veroordelingsrecht. Met de afschaffing van de hoofdelijke aansprakelijkheid wordt een einde gemaakt aan deze absurde situatie.

E-notariaat:

Het project e-notariaat beoogt een volledige elektronische gegevensuitwisseling tussen notarissen en de fiscale administratie. Vandaag moeten alle akten verleden voor een notaris nog op papier worden overgemaakt aan de administratie voor de inning van belastingen en voor de openbaarmaking ervan op het hypotheekkantoor. In de loop van 2014 zouden deze processen volledig digitaal moeten verlopen waardoor de procedure sterk zal worden vereenvoudigd. Het voordeel van dit project voor de burger is dat hij op korte termijn meer rechtszekerheid krijgt doordat aktes niet meer verloren kunnen gaan bij de gegevensuitwisseling, en op middellange termijn dat hij digitaal toegang zal krijgen tot zijn aktes. Het notariaat gaat immers, in opvolging van dit project met de administratie, een database bouwen waarin alle uitgewisselde aktes worden opgenomen. Het project e-notariaat staat reeds meerdere jaren in de steigers. Het einde van de werken is nu in zicht.