06 dec 2013 12:48

Fiscale vereenvoudigingswet goedgekeurd - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Koen Geens in tweede lezing een voorontwerp van wet goed met diverse fiscale bepalingen. In afwachting van een nog bredere blauwdruk van fiscale hervorming maken deze maatregelen het voor burger en ondernemer gemakkelijker. Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.

De volgende principes werden gehanteerd: een aantal wetten worden vereenvoudigd, een aantal regels worden
geharmoniseerd en remediëring aan rechtspraak wordt geboden. Hier volgen enkele maatregelen:

Belastingvermindering lage-energiewoningen, passiefwoningen en nulenergiewoningen
In 2012 werd de belastingvermindering voor energiezuinige woningen afgeschaft. Het Grondwettelijk Hof heeft
geoordeeld dat de overgangsregeling te strikt werd uitgewerkt waardoor bepaalde mensen onterecht het voordeel hebben mislopen. Het is de bedoeling om deze situatie recht te zetten. Iedereen die voor 2012 een contract heeft

getekend voor de bouw van een dergelijke energiezuinige woning zal alsnog het voordeel kunnen genieten gedurende 10 jaar vanaf het jaar waarin ze hun certificaat hebben verkregen.

Berekening referentie-CO2-uitstoot VAA bedrijfswagens
Op dit ogenblik moeten de lonen van werknemers met een bedrijfswagen worden herberekend voor de maanden januari, februari en maart omdat de referentiewaarde van de CO2-uitstoot van hun wagen maar gekend is in de maand april. Op vraag van de sociale secretariaten zal de referentieperiode enkele maanden vroeger worden berekend waardoor de referentiewaarde is gekend tegen het einde van elk jaar, en de lonen niet langer meer opnieuw moeten worden berekend.

Arrest HvJ Argenta
De aftrek voor risicokapitaal, de notionele interestaftrek, wordt berekend op basis van het aangepaste eigen vermogen van een vennootschap. Momenteel behoort het eigen vermogen van de buitenlandse vaste inrichting niet tot de basis waarop de notionele interestaftrek wordt berekend. Het Arrest Argenta stelt dat deze uitsluiting strijdig is met het Europees recht van vrijheid van vestiging. De opgenomen bepalingen geven een antwoord op het Arrest en herstellen de rechtszekerheid voor de Belgische ondernemingen die internationaal actief zijn.

Afschaffing belasting op bepaalde geschriften in het kader van octrooiaanvragen: In het kader van de aflevering van octrooien, wordt een belasting opgelegd van 5 euro. De FOD Economie heeft vastgesteld dat dit recht weinig opbrengsten oplevert terwijl de heffing en de inning ervan het ganse proces vertraagt. Nochtans is de snelheid van aflevering van octrooien een element dat de aantrekkelijkheid van het Belgisch octrooisysteem kan bevorderen. De regering heeft beslist om dit recht af te schaffen.

Afschaffing hoofdelijke aansprakelijkheid veroordelingsrecht: In april moest een vrouw in Oostende nog meer dan 25.000 euro registratierechten betalen omdat ze bestolen werd. De vrouw erfde waardepapieren en stalde ze in een kluis. Twee bankbedienden stalen de waardepapieren uit de kluis. De daders werden veroordeeld door de rechtbank en de vrouw heeft een deel van haar geld teruggekregen. Maar intussen waren de bankbedienden onvermogend geworden waardoor zij het zogenaamde veroordelingsrecht niet meer konden betalen. In dergelijk geval is het slachtoffer gehouden tot betaling van de helft van dit veroordelingsrecht. Met de afschaffing van de hoofdelijke aansprakelijkheid wordt een einde gemaakt aan deze absurde situatie.
E-notariaat:
Het project e-notariaat beoogt een volledige elektronische gegevensuitwisseling tussen notarissen en de fiscale administratie. Vandaag moeten alle akten verleden voor een notaris nog op papier worden overgemaakt aan de administratie voor de inning van belastingen en voor de openbaarmaking ervan op het hypotheekkantoor. In de loop van 2014 zouden deze processen volledig digitaal moeten verlopen waardoor de procedure sterk zal worden vereenvoudigd. Het voordeel van dit project voor de burger is dat hij op korte termijn meer rechtszekerheid krijgt
doordat aktes niet meer verloren kunnen gaan bij de gegevensuitwisseling, en op middellange termijn dat hij digitaal toegang zal krijgen tot zijn aktes. Het notariaat gaat immers, in opvolging van dit project met de administratie, een database bouwen waarin alle uitgewisselde aktes worden opgenomen. Het project e-notariaat staat reeds meerdere jaren in de steigers. Het einde van de werken is nu in zicht.